Ayuntamiento de Mutxamel Seu Electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la seu electrònica

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.


D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 I Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat del Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder complir o resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractats en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Per mitjà d'instància dirigida l' Ajuntament de Mutxamel, podrà vosté exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.


Més informació:

 


Dades de contacte

Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana
Francisco Martinez Ots, 1
Telf: 965955910
03110 Mutxamel

| © 2021 AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para e-Atiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas